Oktober 21′

På oktoberhacket så kommer vi göra ett enkelt plattformspel i Godot. Godot är ett ramverk som hjälper dig att snabbt göra spel.

Installation

Ladda ner Godot härifrån

Spara det på ett ställe du kommer ihåg och kör det sen.

Filer

Här kan du ladda ner de bilder som kommer behövas.

Spelaren

Högerklicka och välj spara som och lägg den i din projektmapp.

Plattformar

Högerklicka och välj spara som och lägg den i din projektmapp.

Spelarens fysik

extends KinematicBody2D

onready var sprite: AnimatedSprite = $Sprite
var pointingRight: bool = true

export (int) var run_speed = 200
export (int) var jump_speed = -600
export (int) var gravity = 1200

var velocity = Vector2()
var jumping = true

func get_input():
	velocity.x = 0
	
	if Input.is_action_pressed("forward"):
		pointingRight = true
		velocity.x  += run_speed
	
	if Input.is_action_pressed("backward"):
		pointingRight = false
		velocity.x -= run_speed
		
	if Input.is_action_just_pressed("jump") and is_on_floor():
		jumping = true
		velocity.y = jump_speed
	
	sprite.set_flip_h(!pointingRight)

func _physics_process(delta):
	get_input()
	velocity.y += gravity * delta
	
	velocity = move_and_slide(velocity, Vector2.UP)
	if jumping and is_on_floor():
		jumping = false

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *